۰۳۵-۳۸۲۶۶۲۲۲ info@safiranesalamat.com

چشم انداز ما

ارائه خدمات گردشگری پزشکی با کیفیت بالا در سطح جهان، کمک به برنامه ریزی و اجرای پکیج های درمانی  ، توسعه و ارتقاء روش های نوآورانه و فن آوری های پیشرفته با رعایت  استانداردهای ایمنی بیمار و همچنین رعایت اصول اخلاقی و حقوق بیمار  می باشد.

رسالت ما

ارائه خدمات گردشگری پزشکی با کیفیت بالا در سطح جهان، کمک به برنامه ریزی و اجرای پکیج های درمانی  ، توسعه و ارتقاء روش های نوآورانه و فن آوری های پیشرفته با رعایت  استانداردهای ایمنی بیمار و همچنین رعایت اصول اخلاقی و حقوق بیمار  می باشد.