بر اساس منشور حقوق بیمار 
1- دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.


 ارائه خدمات سلامت بايد
شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد
بر پايه‌ي صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهرباني باشد
فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي باشد
بر اساس دانش روز باشد
مبتني بر برتري منافع بيمار باشد
در مورد توزيع منابع سلامت مبتني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران‌ باشد
مبتني بر هماهنگي اركان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي باشد
به همراه تامين كليه امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت‌هاي غيرضروري باشد
توجه ويژه‌اي به حقوق گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه از جمله كودكان،زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان، معلولان ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد
در سريع‌ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد
با در نظر گرفتن متغيرهايي چون زبان، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد
در مراقبت‌هاي ضروري و فوري (اورژانس)، بدون توجه به تأمين هزينه‌ي آن صورت گيرد. در موارد غيرفوري(الكتيو) بر اساس ضوابط تعريف شده باشد
در مراقبت‌هاي ضروري و فوري (اورژانس)، در صورتي كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد، لازم است پس از ارائه‌ي خدمات ضروري و توضيحات لازم، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد
در مراحل پاياني حيات كه وضعيت بيماري غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشد با هدف حفظ آسايش وي ارائه گردد. منظور از آسايش كاهش درد و رنج بيمار، توجه به نيازهاي رواني، اجتماعي، معنوي و عاطفي وي و خانواده‌اش در زمان احتضار مي‌باشد. بيماردر حال احتضار حق دارد در آخرين لحظات زندگي خويش با فردي كه مي‌خواهد همراه گردد.

2-  اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.


 محتواي اطلاعات بايد شامل موارد ذيل باشد
مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش
ضوابط و هزينه‌هاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي حمايتي در زمان پذيرش
نام، مسؤوليت و رتبه‌ي حرفه‌اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌اي آن‌ها با يكديگر
روش‌هاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ، تشخيص بيماري، پيش آگهي و عوارض آن و نيز كليه‌ي اطلاعات تأثير‌گذار در روند تصميم‌گيري بيمار
نحوه‌ي دسترسي به پزشك معالج و اعضاي اصلي گروه پزشكي در طول درمان
كليه‌ي اقداماتي كه ماهيت پژوهشي دارند.
ارائه آموزش‌هاي ضروري براي استمرار درمان
نحوه‌ي ارائه اطلاعات بايد به صورت ذيل باشد
اطلاعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي‌هاي فردي وي از جمله زبان، تحصيلات و توان درك در اختيار وي قرار گيرد، مگر اين‌كه تأخير در شروع درمان به واسطه‌ي ارائه‌ي اطلاعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد؛ (در اين صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروري، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود.

بيمار علي‌رغم اطلاع از حق دريافت اطلاعات، از اين امر امتناع نمايد كه در اين صورت بايد خواست بيمار محترم شمرده شود، مگر اين‌كه عدم اطلاع بيمار، وي يا سايرين را در معرض خطر جدي قرار دهد
بيمار مي‌تواند به كليه‌ي اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌ي باليني خود دسترسي داشته باشد و تصوير آن ‌را دريافت نموده و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد.


3-  حق انتخاب و تصميم‌گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.

محدوده انتخاب و تصميم‌گيري درباره موارد ذيل مي‌باشد:
انتخاب پزشك معالج و مركز ارائه‌كننده‌ي خدمات سلامت در چارچوب ضوابط
انتخاب و نظر خواهي از پزشك دوم به عنوان مشاور
شركت يا عدم شركت درهر گونه پژوهش، با اطمينان از اينكه تصميم‌گيري وي تأثيري در تداوم و نحوه دريافت خدمات سلامت نخواهد داشت
قبول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن مگر در موارد خودكشي يا مواردي كه امتناع از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي قرار مي‌دهد
اعلام نظر قبلي بيمار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني كه بيمار واجد ظرفيت تصميم‌گيري مي‌باشد ثبت و به‌عنوان راهنماي اقدامات پزشكي در زمان فقدان ظرفيت تصميم‌گيري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر ارائه كنندگان خدمات سلامت و تصميم‌گيرنده جايگزين بيمار قرار گيرد.
شرايط انتخاب و تصميم‌گيري شامل موارد ذيل مي‌باشد
انتخاب و تصميم‌گيري بيمار بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتني بر دريافت اطلاعات كافي و جامع (مذكور در بند دوم) باشد
پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و كافي به بيمار جهت تصميم‌گيري و انتخاب داده شود.


4-  ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار(حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد.

رعايت اصل رازداري راجع به كليه‌ي اطلاعات مربوط به بيمار الزامي است مگر در مواردي كه قانون آن را استثنا كرده باشد ؛
در كليه‌ي مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود. ضروري است بدين منظوركليه‌ي امكانات لازم جهت تضمين حريم خصوصي بيمار فراهم گردد
فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادي كه به حكم قانون مجاز تلقي مي‌شوند ميتوانند به اطلاعات دسترسي داشته باشند
بيمار حق دارد در مراحل تشخيصي از جمله معاينات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهي يكي از والدين كودك در تمام مراحل درمان حق كودك مي باشد مگر اينكه اين امر بر خلاف ضرورت‌هاي پزشكي باشد.

5- دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است.

هر بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است، بدون اختلال در كيفيت دريافت خدمات سلامت به مقامات ذي صلاح شكايت نمايد
بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند
خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سلامت بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات در كوتاه‌ترين زمان ممكن جبران شود.
در اجراي مفاد اين منشور در صورتي كه بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم‌گيري باشد، اعمال كليه‌ي حقوق بيمار- مذكور در اين منشور- بر عهده‌ي تصميم‌گيرنده‌ي قانوني جايگزين خواهد بود. البته چنان‌چه تصميم‌گيرنده‌ي جايگزين بر خلاف نظر پزشك، مانع درمان بيمار شود، پزشك مي‌تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميم‌گيري را بنمايد.
چنانچه بيماري كه فاقد ظرفيت كافي براي تصميم‌گيري است، اما ميتواند در بخشي از روند درمان معقولانه تصميم بگيرد، بايد تصميم او محترم شمرده شود.

 

مروري بر استانداردهاي اعتباربخشی

 • حقوق بیمار از نگاه بیمارستان:

 

بیمارستان باید در مورد ارائه مراقبت های بیمارستانی به بیمار، ملاحظات اخلاقی را مورد توجه قرار دهد :

 • حقوق بیمار باید هنگام ارائه درمان یا خدمت رعایت شود و مورد حمایت قرار گیرد.
 • بیماران باید در کلیه جنبه های درمانی مراقبت مربوط به خود مشارکت کنند.
 • رضایت آگاهانه باید از بیماران اخذ شود.
 • کلیه بیمارانی که برای مشارکت در یک طرح پژوهشی دعوت می شوند باید در جریان ناراحتی ها و خطرهای احتمالی آن قرار گیرند.
 • تمامی بیمارانی که برای مشارکت در یک طرح تحقیقاتی داوطلب می شوند باید توضیحات کاملی از روش اجرایی آن که باید مورد پیگیری قرار گیرد، به اجرا درآید به ویژه در مورد آن بخش که جنبه تجربی دارد دریافت کنند.
 • به تمامی بیمارانی که برای مشارکت در یک طرح تحقیقاتی داوطلب می شوند باید گفته شود که می توانند مشارکت در پژوهش را رد کنند و عدم مشارکت در آن دسترسی به خدمات ضروری را در مورد آنان دچار اختلال و وقفه نخواهد ساخت.
 • خانواده بیمار نیز باید در اتخاذ تصمیمات مربوطه به مراقبتهای درمانی بیمار خود مشارکت کنند.
 • بیماران در حل معضلات مربوط به تصمیم گیری در مورد مراقبت از خود شرکت کنند.
 • بیمارستان باید از ارائه هرگونه راهنمایی پیش از انجام مراقبت به بیمار دریغ نورزد.
 • بیمارستان باید مسئله امتناع یا رد مراقبت های حمایتی مداوم را از طرف بیمار مورد توجه قرار دهد.
 • بیمارستان باید مراقبت در پایان زندگی بیمار را مورد توجه قرار دهد.
 • بیماران حق دارند که وضع جسمانی آن ها به طور مناسب ارزیابی شود و تحت مراقبت و درمان قرار گیرند.
 • بیمارستان باید نسبت به رفع نیازمندی های بیمار(محرمانه بودن، حریم بیمار، ایمنی، حل و فصل شکایات، خدمات مذهبی و سایر خدمات روحانی، ارتباطات لازم برای بیمار، .. .) توجه کافی مبذول دارد.
 • چنانچه بیمارستان محدودیت هایی را در زمینه عیادت کنندگان، دریافت نامه، تلفن یا سایر اشکال ارتباطی برای بیمار اعمال می کند محدودیت های مذکور باید در زمینه منافع و مصالح بیمار توجیه پذیر باشد.
 • هر نوع محدودیت در ارتباطات باید به طور کامل به بیمار و خانواده او توضیح داده شود و با مشارکت بیمار به اجرا درآید.
 • هر بیماری باید از چگونگی حقوق خود به عنوان بیمار کتبا آگاه شود.
 • بیمارستان باید با مشارکت کارکنان پزشکی خط مشی ها و روشهای اجرایی خود را در مورد فراهم کردن یا اهداء اعضا و سایر نسج های پیوندی تهیه کند.
 • بیمارستان باید طی انجام پژوهش ها و آزمایشات بالینی که مشارکت خود بیمار در آن لازم است از حقوق بیمار حمایت کند و از آن به دفاع پردازد.

 

 

منشور اخلاقی کارکنان

            ما کارکنان بیمارستان در راستای اهداف سازمان با حفظ و رعایت اصول صداقت،امانت داری،حفظ حرمت و منزلت انسانی،تقید به اخلاق حرفه ای،تکریم ارباب رجوع،تلاش در جلب رضایت مشتریان، به ارزش های اخلاقی و حرفه ای زیر پایبند بوده،آنها را از عمق وجود باورداشته و سرلوحه کار خود قرار می دهیم

 1. مراجعین، مهمانانی هستند که ما همواره دوست داریم در تمام مراحل زندگی برایشان میزبانی کنیم.
 2. مراجعه مردم به این بیمارستان را نعمتی بزرگ دانسته و افتخار می کنیم که با خدمت به آنها به وظیفه انسانی- الهی خود عمل کنیم.
 3. برآنیم تا صداقتمان را با گفتار و رفتارمان را بر مراجـعه کنندگان نمایان کنیم تا پایه و اسـاس اعتماد و احترام گردد.
 4. همواره خود را در جایگاه مراجعه کنندگان قرار دهیم و با توجه به قوانین و مقررات بیمارستان سعی خواهیم کرد،رضایت آنان را تامین کنیم.
 5. بر این باوریم رضایت مشتری تنها زمانی مفهوم خواهد داشت که او در قلب خویش از ارائه خدمات ما راضی و در تفکر خویش در پی زمانی دیگر برای دیدار مجدد با ما باشد.
 6. همواره با حسن خلق و رعایت عدالت و انصاف با همکاران و مراجعه کنندگان رفتار نموده و از این راه موفقیت خود و بیمارستان را تضمین می نماییم.
 7. ما بیمارستان را خانه دوم خود دانسته و بزرگی را در طویل بودن ساختار و پیکره سازمانی خویش نمی دانیم،بلکه بزرگی را در همراه بودن  با کلیه مشتریان و توسعه  دانش و مبانی اخلاقیخویش می دانیم تا به ارتقاء مستمر کیفیت دست یابیم.
 8. به نظم و آراستگی خود و محیط کار که می تواند موجب افزایش کارآیی، عزت نفس، احترام و نشاط گردد، اهمیت ویژه ای قائلیم.
 9. کار مراجعه کنندگان را با دقت، در اسرع وقت و بدون انتظار خاصی انجام می دهیم زیرا این حق آنها و وظیفه ماست و همواره اطلاعات و توضیحات لازم و کافی را برای انجام بهتر امور در اختیار مراجعه کنندگان و همکاران قرار خواهیم داد.

حقوق بیمار و خانواده

هر بیمار، یک فرد منحصر بفرد است با نیازها، توانایی ها، ارزش ها و باورهاي خودش. سازمان هاي مراقبت هاي بهداشتی درمانی، باري ایجاد اعتماد و ارتباط صادقانه با بیماران و درك و حمایت از ارزش هاي فرهنگی، روحی و معنوي هریک از بیماران می کوشند.

پیامدهاي مراقبت از بیمار، زمانی بهبود می یابد که بیماران و در صورت مقتصی خانواده هایشان، یا کسانی که در مورد انها تصمیم می گیرند در فرایندهاي و تصمیمات مربوط به مراقبت، به صورتی که با انتظارات فرهنگی ابشان مطالقت داشته باشد، شرکت داده شوند.

براي حمایت از حقوق بیمار، در یک سازمان مراقبت هاي بهداشتی درمانی، با تدوین و ابلاغ حقوق بیمار آغاز می شود. سپس کارکنان و بیماران در خصوص احقاق حقوق آموزش می بینندو بیماران از حقوق خود و چگونگی اقدام بر اساس آن اگاه می شوند. به کاکرنان نیز آموزش داده می شود که باورها و ارزش هاي بیماران را درك کرده و به ان احترام بگذارند و مراقبتی مودبانه و ملاحظه کارانه در اختیار بیماران بگذارند تا شان آنها رعایت شود.

مهمترین رئوس استانداردهاي اعتباربخشی در این زمینه عبارتند از:

 • شناسایی، حمایت و ارتقاء حقوق بیمار
 • آگاه کردن بیمار از حقوق خود
 • هنگام تصمیم گیري در مورد مراقبت از بیمار، در صورت مقتضی، بستگان او نیز دخالت داده شوند.
 • کسب رضایت آگاهانه
 • اموزش کارکنان در مورد حقوق بیمار
 • حقوق بیمار و خانواده او در ارتباط با پژوهش و اهدا و درون کاشت اعضا و بافت ها
 • ایجاد چارچوب اخلاقی براي بیمارستان

 

ایمنی بیمار :

مقدمه :

ارائه خدمات سلامت از پرخطرترین کارهای دنیا بشمار می رود . مفهوم مدیریت خطر ، موضوع نوینی است که در آن به خطرات ناشی از نظام سلامت در بیماران می پردازد یعنی نظام سلامت ، در بطن خود دارای خطراتی است که بیماران و جامعه را تهدید می کنند از جمله عوارض دارویی، تشخیص های نادرست ، جراحی های اشتباه، عفونت های بیمارستانی و بطور کلی حوادثی که در نظام سلامت اتفاق می افتد.

در بعضی کشورها مطالعات وسیعی در این زمینه انجام شده است از جمله در آمریکا حدود 21 هزار مرگ و میر در سال به دلیل نظام سلامت اتفاق می افتد .

مطمئناً اذعان دارید که اولین قدم ، اخذ جمع آوری و تحلیل اطلاعات می باشد تا بفهمیم در شرایط موجود ، چه اتفاقات بدی ممکن است روی دهد ؟ احتمال آنها چقدر است ؟ چه میزان خسارت احتمالی خواهند داشت ؟ و در مورد آنها چه کاری می توان انجام داد ؟

در رویکرد سنتی ، خطرات نظام سلامت را ناشی از خطاهای انسانی می دانند اما با رویکرد نوین ، نقایص سیستمی به عنوان سر منشاء و نوع خطا و نقض ایمنی بیمار بحساب می آیند و بر این اساس، همه تلاشهای ارتقای ایمنی در بیمارستان ، منوط به اصلاحات سیستمی با هدف ایمنی بیشتر مشتری باشد . بنابراین برای گزارش دهی خطا ، ترس و واهمه ای از تنبیه نباید وجود داشته باشد و پاسخگویی و تشویق تیم بالینی جایگزین تشویق، تنبیه و پاسخگویی فردی می شود در این گزارش اسمی و یا نشانه ای از فرد خطاکار وجود ندارد فقط باید شواهد را نام برد و به ویژه روند ناصحیح را گزارش کرد . ضمناً فرد گزارش دهنده نام خود را ثبت می نماید که طبیعتاً در صورت گزارشات کارشناسی ، پاداش نیز در نظر گرفته خواهد شد .

مراقبت های سلامت به طور غیرقابل اجتنابی با افزایش بروز خطر برای ایمنی بیمار و تهدید سلامت وی همراه است.

بیماران حق دارند که انتظار داشته باشند ، مراقبت از آن ها علاوه بر تطابق با بهترین شرایط و استانداردها و آخرین شواهد علمی و بالینی ، سلامتی ایشان را دچار مخاطره نسازد .

احتمال بروز خطر به معنای امکان بروز یک حادثه ناخوشایند و فقدان ( Loss ) است و قسمتي از زنــدگی طبیعی ما بشمار می رود . ما همواره در معرض دامنه وسیعی از موارد خطرزا هستیم و قسمت زیادی از وقتمان را در تلاش برای اجتناب از تصادف ، جراحت و یا حوادث ناخوشایند می گذرانیم . پیش بینی و شناسایی حوادث و خطرات ، و کاهش احتمال بروز و تخفیف اثرات آن ها در واقع همان اجزاء مدیریت خطر هستند.

در رویکرد سیستمیک و با عنایت به این موضوع که انسان امکان انجام خطا دارد ( ممکن الخطا ) ، نحوه طراحی سیستم ، شرایط آن و نحوه پاسخ دهی سیستم به نواقص و شکست ها ، تعیین کننده نتیجه نهـــایی یک خطا بر روی سلامت بیمار ، است . لازم به ذکر است که خطا لزوماً منجر به آسیب و صدمه نمی شود . ارزیابی حوادث نه برای پیدا کردن مقصر و اعمال تنبیه و سرزنش است بلکه امکان یادگیری ، تشخیص و درمان یک مشکل عمده را در طراحی و کارکرد سیستم سلامت ، به ما نشان می دهد.

اولین هدف برنامه ایمنی بیمار پیشگیری از وقوع حادثه است.

مديريت خطر و خطا به دو روش صورت مي گيرد:

1- واكنشي: در صورت خطا بر روي بيمار گزارش داده شده ، پيگيري مي گردد.

2- پيشگيرانه: بازديد هفتگي تيم مديريت خطر جهت شناسايي عواملي كه باعث خطا و خطر براي بيمار مي شوند.

جهت كاهش و يا از بين بردن خطاها اجراي 9 راه حل ايمني بيمار بسيار مؤثر مي باشد كه عبارتند از:

 • 1. توجه به داروهایی با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی؛
 • توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا؛
 • ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار؛
 • انجام پروسیژر صحیح در محل صحیح در بدن بیمار؛
 • کنترل غلظت محلول های الکترولیت در هنگام تزریق؛
 • اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات؛
 • اجتناب از اتصالات نادرست سوند و لوله ها؛
 • استفاده صرفاً یکباره از وسایل تزریقات؛
 • بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سلامتی .

1- توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی

در اين بيمارستان کلیه بخش های درمانی بايد لیستی از داروهایی را که مشابه مي‌باشند و احتمال بروز خطا در آنها وجود دارد (چه از نظر نام و چه از نظر شکل و ظاهر آنها) دردسترس كاركنان قراردهند. در داروخانه سرپایی بیمارستان نیز مشابهت های دارویی در دست خط پزشکان و اشتباهات رایج در نسخه نویسی دردسترس كاركنان قرار گيرد. لذا در اين خصوص موارد زير انجام مي‌شود:

 • داروهاي شبيه به هم (چه از نظر نام و چه از نظر شکل و ظاهر آنها)درباكس ها وقفسه هاي جداگانه چيدمان شود.
 • درخصوص دارو هاي باغلظت بالا وخطرناك حتما بايد نام دارو با برچسب جداگانه مشخص شده باشد.
 • رعايت فرآيند دارو دادن ازجمله تطبيق دارو باكارت دارويي دربالين بيمار، توجه به نام ژنريك داروها، آگاهي ازنمونه هاي مشابه دارويي و…
 • قبل از اجراي فرآيند دارودادن ازاشكال دارويي ونوع دارو آگاهي كسب نماييد.
 • هنگام دارو دادن، حتماً بيمار با نام و نام خانوادگي مخاطب قرار داده شود (وي را به اسم نخوانيد).
 • هنگام دارو دادن، يك بار ديگر مشخصات بيمار با كارت دارويي مطابقت داده شود.
 • هنگام آماده كردن داروها، به دوز دارو، شكل دارويي، تاريخ انقضاء توجه شود
 • هنگام دارو دادن، نوع دارو، دوز دارو، و… را مجدداً با كارت دارويي مطابقت داده شود.

2- شناسايي بيمار

کلیه گلوگاههایی که توجه به مشخصات بیمار اهمیت حیاتی دارد مانند فرآیند تجویز داروها، اعمال جراحی، انتقال خون، اقدامات آزمايشگاهي بايد مد نظر قرار گيرد. و جهت كاهش اتفاقات ناخواسته بهداشتي‌درماني طبق دستورالعمل شناسایی صحیح بیماران در اين بخش‌ها عمل شود. در اين بيمارستان جهت شناسايي بيماران از نام بيمار، كارت شناسايي، تاريخ تولد، (مچ‌بند يا گردن‌بند و يا بازوبند) و يا باركداستفاده مي شود.

به اين منظور الزامی است کلیه بیماران بخش بستری بیمارستانی در دوره پذیرش در بيمارستان داراي باند شناسایی (مچ بند يا گردن بند و يا بازو بند) دريافت اقدامات درمانی، تشخیصی و مراقبتی باشند.

1- اکیداً یادآوری می شود که استفاده از  (مچ بند يا گردن بند و يا بازو بند) شناسایی توسط بیماران، از مسئولیت کارکنان درمانی جهت کسب اطمینان از انجام اقدام صحیح بر روی بیمار صحیح نمی کاهد.

 2- (مچ بند يا گردن بند و يا بازو بند) شناسايي بيماران در دو سايز بزرگسال و اطفال تهيه شده است. اين مچ بند يا گردن بند و يا بازو بندها در بدو پذيرش بيماران اورژانس به صورت تحت نظر و بيماران بستري و در بخشهاي مختلف، پس از تشكيل پرونده توسط پرسنل پذيرش، نام و نام خانوادگي بيمار، تاريخ تولد/بستري، تشخيص، نام بخش، نام پزشك و درصورت امكان باركد مخصوص در مندرجات باند شناسايي  (مچ بند يا گردن بند و يا بازو بند) نوشته خواهد شد.

3- صحت اطلاعات مندرج در روي باند شناسايي (مچ بند يا گردن بند و يا بازو بند) بيماردر هنگام پذيرش با بيمار و يا در صورت ضرورت يكي از بستگان درجه يك وي كنترل مي شود.

4- الزامیست مشخصات بیمار با رنگ مشکی یا آبی بر روی زمینه باند شناسایی به رنگ سفید درج یا پرینت شود. درصورت امكان براي بيماران در معرض خطر كه شامل بيماران دچار نقايص عضوي، خطر افتادن، آلر‍‍‍ژي، بيماران همودياليزي داراي شانت، بيماران مبتلا به سرطان بدليل توجهات خاص، بيماران مسن كه احتمال ابتلا به زخم بستر دارند، مشخصات شناسايي بيمار با رنگ مشكي در پس زمينه سفيد نوشته شده و بر روي باند قرمز چسبانيده مي شود.

5- پرستار بخش موظف است در هنگام پذيرش يا تحويل بيمار وجود باند شناسايي  (مچ بند يا گردن بند و يا بازو بند) و صحت اطلاعات مندرج را چك نمايد.

6- بمنظور پیشگیری از خطا، مشخصات بیماران بایستی به صورت خوانا و واضح به یک روش یکسان در کل بیمارستان بر روی باند های شناسایی نوشته شوند و پرستار مسئول بيمار موظف است در صورت خدشه دار شدن نوشته، مجددأ برگ مندرجات را از پذيرش درخواست نمايد.

7- در صورتی که هر یک از اعضای تیم درمانی بمنظور ارائه یک خدمت درمانی، تشخیصی و یا مراقبتی، باند شناسایی (مچ بند يا گردن بند و يا بازو بند) را باز نمود، ضروریست سریعاً پس از اتمام فرآیند درمانی شخصاً نسبت به بستن باند شناسایی بیمار اقدام نماید. باند شناسايي نبايد بر روي ميز، ترالي يا تخت بيمار بسته شود.

8- سرپرستار بخش در هنگام راند بيماران به صورت روزانه، سوپروايزر شيفت در گردش در هنگام راند در هر بخش به صورت راندم و هر يك از پرسنل پرستاري به عنوان مسئول بخش در شيفتهاي عصر و شب در هنگام تغيير و تحول بخش، همگي موظفند نسبت به وجود باند شناسايي  (مچ بند يا گردن بند و يا بازو بند) و صحت اطلاعات مندرج در باند نيز حساسيت نشان داده و اطمينان حاصل نمايند.

11- آموزش به بيمار در مورد وجود دستبند شناسايي و مراقبت از آن در طول مدت بستري ضروري بوده و باند در برگه آموزشي بيمار ثبت گردد.

12- تأكيد مي شود هيچگاه از شماره اتاق و تخت بيمار بعنوان شناسه وي استفاده نشود.

13- پس از بستري شدن بيمار در بخش، در صورت مشابهت نام و نام خانوادگی دو بیمار بستری، ضروریست نام پدر بیماران نیز قید گردد.

14- باندهای شناسایی به نحوی بسته شوند که سبب فشردگی پوست نشوند.

15- در هنگام انتقال بيمار براي انجام كليه پرويسجر هاي درماني و تشخيصي، وجود دستبند شناسايي بر روي دست بیمار  الزامي است و پرسنل تحويل گيرنده موظف به كنترل آن مي باشد.

16- پرسنل محترم آزمايشگاه، راديولو‍‍ژي، فيزيوتراپي و تغذيه موظفند در هنگام حضور بر بالين بيمار به منظور انجام اقدامات، مشخصات بيمار را با باند شناسايي تطبيق داده و اطمينان حاصل نمايند.

17- پزشكان محترم در هنگام معاينه بيمار ملزم به تطابق نام بيمار با مشخصات باند شناسايي مي‌باشند.

18- كارتهاي شناسايي بيماران بالاي تخت بيمار ودرصورت امكان در ورودي بخش ها نيز حاوي مشخصات:  نام و نام خانوادگي، تشخيص ونام پزشك معالج می باشد.

3- ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار

*ارتباط به عنوان هسته اساسي، بين پرستار و بيمار و بر اساس اعتماد و احترام متقابل است. برقراري ارتباط صحيح، مهمترين عامل در ايجاد حس اعتماد و هر چه بهتر اجرا شدن فرايند درمان مي باشد.

بطور كلي مقوله ارتباط با بيمار به چند بخش تقسيم مي شود:

*ارتباط با بيمار قبل از بستري در بيمارستان  (ارتباط نيروهاي خدمات فوريتهاي پزشكي با مددجو، و يا مددجوياني كه دريافت كننده خدمات بهداشتي در سطوح اوليه پيشگيري مي باشد.)

*ارتباط با بيمار در زمان بستري در بيمارستان كه خود شامل بدو پذيرش، زمان بستري، موقعيت هاي ويژه، زمان ترخيص، ارتباط با همراهان بيماران بدحال و فوت شده و….

*ارتباط با بيمار بعد از ترخيص كه بيشتر مربوط به زمان پيگيري بيماري و پرستاران بهداشت جامعه مي شود.

4- انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار

اجراي دستورالعمل بيمار صحيح، محل صحيح، پروسيجر صحيح به طور ويژه در اتاق عمل بسيار با اهميت است. لذا همزمان با اجراي پروتكل مذكوردر بخش هاي مختلف درماني و اتاق عمل رعايت چك ليست جراحي ايمن در اتاق عمل الزامي است.

پنج مرحلة پروتکل بیمار صحیح، محل صحیح، پروسیجر صحیح.

در تدوين خط مشي و پروتكل «بيمارصحيح، محل صحيح، پروسيجر صحيح» پنج مرحله كليدي تحت عنوان «پنج گام» در نظر گرفته شده، كه به طور مختصر به شرح ذيل است:

 

گام اول. اطمينان از اخذ رضايت آگاهانه معتبر.

هدف از اخذ رضايت آگاهانه، كسب مجوز جهت انجام مداخلات طبي و جراحي، و اعلام خطرات جسماني به بيمار مي باشد. به عنوان يك خط مشي؛ انجام اعمال جراحي، طبي، بيهوشي، راديولوژي و پروسه هاي انكولوژي، بدون اخذ رضايت آگاهانه غيرممكن مي باشد. مشروط بر آنكه رضايت دهنده صلاحيت لازم را جهت اخذ رضايت دارا باشد.

كسب رضايت از بيمار به منظور انجام مداخلات درماني مورد نياز جزء نكات اصلي و ضروري در سيستم هاي ارزيابي سلامت مي باشد. در صورت ناتواني بيمار جهت اخذ رضايت، وجود حكم يا دستور قضايي قيوميت- لازم مي باشد. لذا فرم رضايت آگاهانه و خط مشي كامل آن در واحدهاي درماني موجود و در دسترس كادر درماني قرار گرفته است.

گام دوم. ت‍أييد هويت بيمار.

قبل از اجراي هر گونه داوري مؤثر بر وضعيت شناختي بيمار، يكي از اعضاء تيم درماني موظف است كه هويت بيمار را دقيقاً شناسايي نموده تا با طرح پرسش هاي ذيل از بيمار، فرآيند شناسايي صحيح بيمار به نحو احسن صورت گيرد.

اين پرسش ها شامل:

 • نام كامل بيمار و تاريخ تولد (لازم به ذكر است كه اين مورد بايستي از بيمار پرسيده شود نه به گونه اي باشد كه بيمار تأييد نمايد.)
 • نوع درمان يا پروسيجر طراحي شده.
 • دلايل انجام روش درمان يا پروسيجر مورد نظر.
 • نشان دادن قسمت و محل عمل يا پروسيجر.

پرستار بايستي پاسخ هاي بيمار را با مشخصات دستبند شناسايي، فرم رضايت آگاهانه و ساير اطلاعات موجود در پروندۀ پزشكي او مطابقت دهد.

درصورتي كه بيمار از بخشي به بخش ديگر منتقل مي شود و به تنهايي يا در معيت همراه، قادر به شركت در مراحل انتقال نمي باشد، پرستار بخش مقصد موظف است كه بيمار را به طور كامل تحويل گرفته و او را در تمامي پروسيجرها همراهي نمايد.

در صورت ناتواني بيمار به شركت در پروسه هاي مورد بررسي، فرد مناسب ديگري بايد پاسخ‌گوي سئوالات تيم درمان در خصوص شناسايي بيمار باشد. كه در اين خصوص، جزئيات گفتگو و نام شركت كنندگان، بايستي در پرونده ي پزشكي بيمار ثبت شود.

لذا اتخاذ تدابيري به منظور اطمينان از شناسايي صحيح اين گونه بيماران، خصوصاً در زمانيكه قادر به بيان نام خويش نبوده و يا قادر به درك زبان و برقراري ارتباط مناسب در خصوص آنچه روي داده است نمي باشد، الزامي است.

 

گام سوم. علامت گذاري محل عمل جراحي يا پروسيجر تهاجمي.

محل عمل جراحي يا پروسيجر تهاجمي بايستي به صورت كاملاً مطلوب توسط فرد انجام‌دهندۀ پروسيجر و يا توسط جراح يا فرد داراي صلاحيت، نشانه‌گذاري شود.

اگر فرد مورد نظر، در هر زماني احساس نمايد كه در خصوص محل عمل يا سمت عمل دچار ابهام و يا اشتباه گرديده و يا تجربۀلازم جهت تقبل اين وظيفه را ندارد، بايستي فوراً جراح و يا فرد انجام دهندۀپروسيجر را مطلع نمايد. در هر صورت نبايستي هيچ بحراني بيمار را تهديد كند.

در صورتي كه پزشك مسئول اين وظيفه را به شخص ديگري  (رزيدنت ارشد)واگذار نمايد امكان بروز اشتباه در تعيين محل صحيح عمل جراحي يا پروسيجر تهاجمي قابل پيش بيني است.

بر اين اساس و به منظور يادگيري نحوه و فرآيندهاي مرتبط با علامت‌گذاري محل عمل مي‌توانيد به  دستورالعمل مربوطه مراجعه فرماييد.

 

گام چهارم. بررسي نهايي بيمار (در محل انجام پروسيجر يا در اتاق عمل به منظور بازبيني، تأييد نهايي و صحه گذاري پيش از عمل). 

همزمان با ورود بيمار به اتاق عمل همه اعضاء تيم درماني ، تيم جراحي،  درگير  (شامل: جراح، متخصص بيهوشي، ‌دستياران و پرستار) بايستي در بررسي نهايي بيمار به طور فعال شركت نمايند.

موفقيت درفرآيند بررسي بيمار كاملاً‌وابسته به ميزان ارتباط فعال بين همه اعضاء تيم درمان است.

براساس خط مشي تعريف شده بيمارستان، اين مرحله بررسي ممكن است قبل و يا بعد از بي هوشي بيمار صورت گيرد.

گام پنجم. اطمينان از موجود بودن، صحيح بودن و در دسترس بودن تمام مدارك و گرافي‌هاي تشخيصي مرتبط.

خطاهاي پزشكي ناشي از نقص در مستند سازي و يا نادرست بودن ليبل گذاري روي تصاوير تشخيصي، يك واقعيت مخاطره آميز در شناسايي بيمار صحيح مي باشد.

فرآيند هاي مورد بررسي در زمان تأييد محل انجام پروسيجر از طريق يافته هاي تصوير برداري:

حداقل 2 نفر يا بيشتر از اعضاء‌تيم درماني، قبل از شروع به انجام پروسيجر، از وجود اين يافته ها مطمئن شوند.

همه اسناد مربوطه از قبيل؛ گرافي‌ها، گزارشات تصويربرداري، گزارشات پاتولوژي و ديگر موارد پاراكلينيك را با دقت بررسي نموده و از صحت ليبل گذاري آن ها مطمئن شوند.

از صحت بيمار صحيح يا گزارش صحيح اطمينان يابند.

بعد از تأييد صحت گرافي‌ها و ساير گزارشات، موارد به صورت مستند در پرونده پزشكي بيمار ثبت گردد.

در صورت بروز اختلاف و يا عدم توافق در شناسايي بيمار، انجام پروسيجر تا زمان رفع مشكل، بايستي به تعويق افتد. اين تصميم به ميزان اورژانسي بودن پروسيجر بستگي دارد. و در صورت صدور مجوز جهت انجام پروسيجر، حتي با وجود اختلاف نظر در موارد اورژانسي، مراتب بايد در پرونده پزشكي بيمار ثبت شده و گزارش گردد.

5-کنترل غلظت محلول های الکترولیت

يك مسئله متداول كه درمورد ايمني داروها از آن ذكر مي شود، توزيع سهوي الكتروليت‌ها مثل پتاسيم كلرايد، سديم كلرايد، سولفات منيزيم است. جهت جلوگيري از خطا ها خصوصاٌ مواقع بكارگيري نيروي انساني جديد استخدام‌شده، به نكات ذيل بايدتوجه شود.

 • حتي الامكان داروهاي باغلظت بالا دربخش نگهداري نشود
 • داروهاي موردنظر ازديگر دارو ها به صورت واضح جدا شود.
 • كليه داروهاي يادشده با اتيكت قرمز جدا شود.
 • هنگام مصرف دارو، دستور پزشك دوباره چك شود.
 • نحوه مصرف ورقيق كردن آن درمعرض ديد همكاران قرار گيرد.
 • علائم حياتي بيماردرحين مصرف دارويي به صورت متوالي چك و ثبت گردد.
 • دستورالعمل نحوه رقيق‌سازي و تهيه دوز مورد نظر بيمار طبق دستو رپزشك دردسترس باشد.
 • درصورت تشابه شكلي با اتيكت رنگي از هم جدا شود.

6-اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات

یکی از علل عمده ایراد صدمه به بیماران به هنگام ارائه خدمات درمانی، وقایع مربوط به داروها هستند. خطاهای داروئی به هنگام تهیه، تجویز، توزیع و دادن دارو به بیمار و پایش آن رخ می دهند ولیکن میزان بروز خطا به هنگام تجویز دارو و دادن آن به بیمار شایعتر برآورد می گردد.رعايت دستورالعمل تلفيق دارويي دربخشها الزامي مي باشد و بدنبال آن پایش تطابق دستور پزشک با گزارش پرستاری به صورت منظم و روزانه چك شود. براي بيماران از فرم تلفيق دارويي براي جلوگيري ازتداخلات دارويي و آموزش هنگام ترخيص استفاده مي‌شود.

7-اجتناب ازاتصالات نادرست سوند و لوله ها

هنگام تحويل باليني بيمار به شيفت بعد لازم است تمام اتصالات اعم از سوندها، كتترها و لوله­ها از جهات زير توسط پرستار مسئول بيمار مورد بررسي قرار گيرند:

بررسي از لحاظ فيكس بودن تمام كتترها، سوندها و لوله­ها.

بررسي عملكرد صحيح تمام اتصالات.

كنترل پارگي يا خروج از محل اتصال اصلي.

بررسي ميزان درناژ باتل­ها.

بررسي out put ادراري و يورين بگ بيمار.

بررسي لوله تراشه وNGT از جنبه قرار گيري در محل خود.

كنترل تاريخ فيكس اتصالات.

در بازدیدهای سوپروایزری این گزینه بصورت یکی از سوالات چک لیست مطرح می باشد و روزانه در بخش هایی که مورد بازدید قرار می گیرد کنترل می گردد. توجه به سايز، تاريخ انقضاء، مدت زمان استفاده از آن و دستور پزشك از الزامات كنترل آن مي باشد.

8-استفاده صرفاً یکباره از وسایل تزریقات

دراين بيمارستان كليه وسايل تزريق يك بارمصرف مي باشد. تزریق یکی از روشهای شایع در تجویز داروها می باشد. بدیهی است که در صورت عدم رعایت استانداردهای آن، خطرات زیادی برای ارائه دهنده خدمت- گیرنده خدمت و جامعه خواهد داشت. لذا توجه به دستورالعمل تزريقات ايمن ازالزامات مي باشد استفاده از وسايل يكبارمصرف در تزریقات بر اساس استانداردهای زير صورت گيرد:

 1. استفاده از وسایل استریل.
 2. برای هر تزریق، از یک سرنگ یکبار مصرف جدید استفاده کنید.
 3. از یک سرنگ و سر سوزن استریل یکبار مصرف جدید، برای هر بار تلقیح هر نوع واکسن و یا دارو استفاده کنید.
 4. از آلودگی وسایل (سرنگ- سرسوزن و ویالها)پیشگیری کنید.
 5. روی یک میز یا سینی تمیز که مخصوص تزریقات می باشد و احتمال آلودگی سرنگ و سر سوزن وجود ندارد، وسایل تزریق را آماده نمایید.
 6. حتی المقدور از ویالهای تک دوزی دارو استفاده کنید.
 7. در صورتی که ملزم به استفاده از ویالهای چند دوزی دارو هستید برای هر بار کشیدن دارو از سر سوزن استریل استفاده نمایید.
 8. قبل از اقدام برای تزریق به بیمار، کلیۀ داروهای تزریقی را ازنظر کدورت، شکستگی جدارۀ آنها و تاریخ انقضاء بررسی نموده و در صورت مشاهدۀ هر یک ازاین موارد، آنها را به نحوه صحیح دفع نمایید.
 9. در صورت تماس سر سوزن با سطوح غیر استریل، آن را به نحوه صحیح دفع نمایید.
 10. سرنگ وسر سوزن را از نظر وجود پارگی بسته بندی چک کنید و به تاریخ انقضاء آن توجه نمایید.

9-بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت‌های سلامتی

اجراي دستورالعمل بهداشت دست در مراكز درماني تدوين شده توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در بخشهاي بيمارستان رعايت و مورد كنترل و پايش قرار مي‌گيرد. بايد توجه داشت که شستن دست ها به تنهايي مهمترين راه پيشگيري از عفونت‌هاي بيمارستاني به شمار مي‌آيد.

پوست دست کارکنان پزشكي داراي ميكروارگانيسم هاي مقيم و انواع موقت است. اکثر ميكروب هاي مقيم پوست در لايه هاي سطحي قراردارند ولي حدود 10 تا 20 % آن ها در لايه هاي عمقي اپيدرم قرار دارند که بدنبال شستشوي دست ها با صابون هاي معمولي پاك نمي شوند ولي معمولا بوسيله مواد ضد ميكروبي، کشته شده يا رشدشان مهار مي گردد. شستن دست ها با صابون معمولي باعث زدودن ميكروب هاي موقتي پوست خواهد شد.

مواردي که بايد دستها شسته شوندعبارت‌انداز:

در فواصل تماس با بيماران و قبل از تهيه داروهاي بيماران.

قبل از مراقبت از بيماران آسيب پذير مانند نوزادان و افراد دچارسرکوب شديد سيستم ايمني.

قبل از انجام اقدامات تهاجمي.

بعد از دست زدن به اشيايي که احتمال آلودگي آن ها با ميكروب هاي بيماريزا وجود دارد و يا پس از مراقبت از بيماراني که احتمال دارد با ميكروب هايي که از لحاظ اپيدميولوژي اهميت خاصي دارندکلونيزه شده باشند مانند باکتري‌هاي مقاوم به چند نوع آنتي بيوتيك.

قبل و بعد از تماس با زخم.

پس از در آوردن دستكش ها از دست.

روشهای رعایت بهداشت دست عبارتنداز:

الف. روش Hand rub

بمنظور ضد عفونی دست با استفاده از محلول های مایع با بنیان الکلی جهت Hand rub مقدار کافی از محلول را در کف دست خود ریخته و تا زمانی که دستها کاملاً خشک شوند آنها را بهم بمالید.

ب. روش صحیح شستن دست با آب و صابون.

در صورت امکان همیشه از آب تمیز، روان و لوله کشی استفاده نمائید.

ابتدا دستها را با آب مرطوب کنید سپس با استفاده از صابون دستشویی دستها را بهم بمالید بنحوی که کلیه سطوح دستها را بپوشاند.

با استفاده از حرکات چرخشی کف دستان و بین انگشتان را محکم بهم بمالید.

دستها را کاملاً آبکشی نمائید.           

با حوله پارچه ای تمیزو یا حوله کاغذی یکبار مصرف دستها را کاملاًخشک نمائید.

با همان حوله یا دستمال کاغذی استفاده شده شیر آب را ببندید و سپس جهت شستشوی مجدد حوله را به بین مخصوص لاندری کثیف و یا در صورتی که دستمال یکبار مصرف است آن را در سطل آشغال بیندازید.

 

20 استاندارد الزامي ايمني بيمار

 

 • ايمني بيماراولويت استراتژيك بيمارستان مي باشد و بصورت برنامه عملياتي تفضيلي در حال اجراست .
 • يكي از كاركنان با اختيارات مناسب به عنوان مسئول و پاسخگوي برنامه ايمني بيمار منصوب شده است .

3- تیم حاکمیتی بیمارستان به منظور ارتقاء فرهنگ ايمني بيمار ، شناسايي خطرات موجود در سيستم و اعمال مداخلات در خصوص ارتقاء فرصتها بطور منظم بازدید مدیریتی دارند.

4- یکی از مدیران میانی بیمارستان بعنوان هماهنگ کننده فعالیتهای مدیریت خطر و ایمنی بیمار منصوب شده است .

5- بیمارستان در فواصل زمانی منظم جلسات ماهیانه کمیته مرگ و میر را ، برگزار می نماید .

6- بیمارستان وجود دستگاهها و تجهیزات ضروری را تضمين می نمايد .

7- بیمارستان ضد عفونی مناسب و مطلوب کلیه وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد را قبل از کاربرد تضمین می نماید .

8-  بیمارستان دارای تداركات کافی بمنظور تضمين ارتقاء ضدعفونی و استریلیزاسیون  می باشد .

9- جهت ارائه خدمات و مراقبت های درمانی کادر بالینی رسمی و قراردادی حائز شرایط توسط کمیته  متناسب و واجد شرایطی استخدام و بکار گمارده می شوند .

10- پزشک قبل از انجام هر گونه اقدام درمانی و تشخیصی تهاجمی ؛ کلیه خطرات ، منافع و عوارض جانبی احتمالی پروسيجر را به  بیمار توضیح داده و بیمار با حضور و نظارت پرستار ، برگه رضایت نامه را امضاء می نماید.

11- قبل از انجام هر گونه پروسیجر درمانی ، تشخیصی و آزمایشگاهی یا تجویز دارو و یا ترانسفوزیون خون  و فرآورده های خونی ، هویت  کلیه بیماران و به ويژه  گروههای در معرض خطر منجمله نوزادان ، بیماران دچار اختلالات هوشیاری ويا سالمندان حداقل با دو شناسه شامل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد شناسایی ومورد تأیید قرارمی گيرند( هیچگاه شماره اتاق بیمار یکی از این شناسه ها نمی باشد).

12- بيمارستان بمنظور اعلام اضطراري نتايج حیاتی تست هاي پاراكلينيك ، كانالهاي ارتباطي خود را آزاد نگه می دارد .

13- بيمارستان داراي سيستم هاي تضمین کننده، به منظور اطلاع رساني واعلام نتايج معوقه تست هاي پاراكلينيكي به بيماران بعد از ترخيص مي باشد.

14- بیمارستان دارای برنامه پيشگيري و كنترل عفونت مشتمل بر چارت سازمانی، برنامه عملیاتی، راهنماهاي باليني و راهنمای عملی مي باشد

15- بيمارستان تميزي، ضدعفوني و استريليزاسيون مناسب كليه تجهيزات را به ويژه در واحدها و  بخشهای پر خطر تضمین می نماید .

16- بیمارستان راهنماهای بالینی از جمله دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت را در ارتباط با خون و فرآورده های خونی ایمن اجرا می نماید

17- بيمارستان دارای روشهاي ایمن قبل از ترانسفوزیون خون برای مثال ثبت نام و انتخاب و رد داوطلبين و غربالگری خون در مواردي مثل HIV وHBV است.

18- بیمارستان در تمامی اوقات وجود و دسترسي به داروهای حیاتی را تضمین می نماید.

19- بیمارستان بر اساس میزان خطر ، پسماند ها را از مبدأ تفکیک و کد بندی رنگی  می نماید.(راهنمای بالینی را ملاحظه نمائید).

20- بیمارستان از راهنماهای بالینی منجمله دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت در ارتباط با مدیریت دفع پسماندهای تیز و برنده تبعیت می نماید.

 

شاخص هاي ايمني بيمار

 1. 1. سقوط بیمار زخم بستر (زخم فشاری) 3. عفونت های مکتسبه بیمارستانی 4. عوارض بیهوشی 5. عوارض انتقال خون  6. باز شدن زخم بعد از عمل جراحی 7. خونریزی یا هماتوم بعد از عمل  8. جا ماندن اجسام خارجی طی اعمال جراحی  9. پارگی یا بریدگی اتفاقی10. مرگ به دنبال زایمان 11. آمبولی ریه یا ترومبوز ورید عمقی به دنبال جراحی 12. عفونت محل عمل جراحی 13. مرگ به دنبال انفارکتوس قلبی یا عمل جراحی پیوند عروق کرونر 14. ترومای زایمانی  15. زایمان طبیعی بدون وسیله 16. زایمان طبیعی با وسیله 17.ترومای به نوزاد حین تولد.

با تحلیل این شاخص ها ایمنی بیمار  بررسی می شود

 

فرآيند مديريت ايمني در بيمارستان

 • جمع بندي گزارش حاصله از نتايج بازديد هاي مديريتی
 • جمع بندي گزارش خطاها كه توسط بخش ها داده مي شود به صورت هفتگي
 • جمع بندي گزارش حاصله از نتايج راند مديران ريسك بصورت هفتگي
 • جمع بندي گزارش حاصله از نتايج كميته ي مرگ و مير و کمیته هاي ديگر
 • جمع بندي گزارش حاصله از نتايج کمیته يCPR بصورت هفتگي
 • جمع بندي گزارش شكايات بصورت هفتگي
 • بررسي راهكارها و تصويب آن در كميته ي بهبود و ارائه ي نتايج به مسئولين مربوطه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *